231115 Chiara Ceccobello

A.I. in Earth Observations from Space

Föreläsare: Chiara Ceccobello
Titel: A.I. in Earth Observations from Space
Datum och tid: Onsdagen den 15 november kl 17:15
Plats: Vasa A
Film: Efteråt visar vi filmen Moonfall

Lecturer: Chiara Ceccobello
Title: A.I. in Earth Observations from Space
Date and time: Wednesday 15 November at 17:15
Location: Vasa A
Film: Afterwards we show the movie Moonfall